Arbitro Paese V P S
Iuliana Elena Demetrescu 2 0 1 1 0 0 0 0
Eszter Urban 2 1 0 1 0 0 0 0
Sarah Garratt 1 1 0 0 1 0 0 0
Elvira Nurmustafina 1 0 0 1 1 0 0 0
Natalia Avdonchenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Sandra Bastos 1 0 0 1 0 1 0 0
Petra Chudá 1 1 0 0 0 0 0 0
Jelena Cvetković 1 0 0 1 0 0 0 0
Viki De Cremer 1 0 0 1 0 1 0 0
Elia Martínez 1 0 1 0 0 0 0 0
Riem Hussein 1 0 0 1 0 0 0 0
Zuzana Kováčová 1 1 0 0 0 0 0 0
Marta Frías 1 0 1 0 0 0 0 0
Leen Martens 1 1 0 0 0 0 0 0
Yuliya Medvedeva-Keldyusheva 1 0 0 1 0 0 0 0
Monika Mularczyk 1 0 0 1 0 0 1 0
Jenny Palmqvist 1 0 0 1 0 1 0 0
Stacey Pearson 1 0 1 0 0 0 0 0
Aneliya Sinabova 1 0 0 1 0 0 0 0
Bibiana Steinhaus-Webb 1 0 0 1 0 0 0 0
Arbitro Paese V P S
Lucie Šulcová 1 0 1 0 0 0 0 0
Marianne Svendsen 1 1 0 0 0 0 0 0
Volha Tsiareshka 1 1 0 0 0 0 0 0
Olga Zadinová 1 0 0 1 0 0 0 0
Fatemeh Zangeneh 1 1 0 0 0 0 0 0