Italia Serie A Partite giallo doppio giallo rosso
2019/2020 1 5 - 1
2018/2019 2 9 - -
2017/2018 1 3 - -
4 17 - 1
Italia Serie B Partite giallo doppio giallo rosso
2019/2020 11 55 2 3
2018/2019 Aufstieg 1 4 - -
2018/2019 13 69 1 3
2017/2018 17 51 - 6
42 179 3 12
Italia Coppa Italia Partite giallo doppio giallo rosso
2018/2019 1 5 - -
2017/2018 2 8 - -
2015/2016 1 7 - -
4 20 - -
Italia Serie C Girone A Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 4 19 - -
2015/2016 2 10 - 1
2014/2015 4 15 1 -
10 44 1 1
Italia Serie C Girone B Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 5 17 3 4
2015/2016 5 20 2 1
2014/2015 6 30 1 -
16 67 6 5
Italia Serie C Girone C Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 9 36 4 2
2015/2016 5 20 2 3
2014/2015 5 21 3 -
19 77 9 5
Italia Primavera Pr. Girone A Partite giallo doppio giallo rosso
2016/2017 1 4 - 1
2015/2016 1 4 - -
2014/2015 1 7 - -
3 15 - 1
Italia Primavera Pr. Girone B Partite giallo doppio giallo rosso
2015/2016 1 3 1 -
2014/2015 4 14 1 1
5 17 2 1
Italia Primavera Pr. Girone C Partite giallo doppio giallo rosso
2015/2016 4 12 - 2
2014/2015 5 8 - -
9 20 - 2